در مجموعه فرا دیجیتال مارکتینگ به صورت مستمر و پیاپی دوره های آموزشی با موضوعات کلی دیجیتال مارکتینگ تحت نظارت و تدریس اساتید هر رشته در محل شرکت برگزار می گردد

 

دوره های انجام شده و یا در آستانه شروع به صورت زیر می باشند

مهلت باقیمانده تا ثبت نام

 

مهلت باقیمانده تا ثبت نام

 

مهلت باقیمانده تا ثبت نام

 

دوره های در حال اجرا یا تمام شده